Ibisakuzo

Nagutera ubutatu bwakwiriye mu Rwanda hose:Amashyiga Inyabubiri inyabutatu babara ntibayishobore:Amaguru ya muhuhirizi Tora uruho ntore urundi tujye kwiyumya:Amaganga y’isha Ko undeba ndaguha: Imyenge y’inzu Kashira amanga karakanyagwa:Icumu ryogosha umwami Mfite ibiti imizi yabyo yakuze ijya hejuru, amashami yabyo areba hasi:Ubwanwa Nagutera agatsengenetse:Akanyoni karitse ku nzira Nzapfa nzakira simbizi:Akanyoni karitse ku nzira Mpuye na Ruganzu yikoreye […]

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags:

Ibisakuzo

Kenyera tubyine urumasha:Agafuni mu mushike Hepfo aha hanyuze impehe: inzuki zitagira umwami Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza:Umugina,Inzira Kanyonyomba:Umugezi utemba Shirika amazinda ngutume ikuzimu:Umuganda w’inzu Mpagaze mu mpinga ubutogore buramvuna:Umugabo wambaye umwenda mushya Fata agakoni mfate akandi tujye guherekeza indakorwaho:Umugore utwite Ngira umwana akabyara umugenda:Uruyuzi Gacika gasubiraho:Urwara Ndica simporwe:Uruzi Ibuka hakurya:Utuzu tw’abashumba Kwa Bukoco barakocagurana:Urusyo […]

Category: Featured, Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags:

Ibisakuzo

Mfite ingunguru ebyiri zinyambutsa uruzi iteka:Amaso Nashinze urukiramende ku ngoma ya Gahindiro n’ubu sindarugendera ngo ndusimbuke:Amahembe y’inka. Nagutera amazi ajya ruguru:Amazi mu muheha Terura Mutamu uyitereke ku rutare uyikize ubutuna:Amateke Kati pyo, Rugambarara ati naje:Amata n’umutsima. Maguru aca inkanda nyirashyano:Amaguru y’umusambi Amasaka y’iwacu atukura ateze:Amaguru y’inkware Nagutera ibisakuzo bya Nyirasapfu:Amafuni mu rukoro Nabyaye abana ariko […]

Ibisakuzo

Barahinga nkabarusha ihirwe:imbeba Inkongoro ya Dede ayinyweraho wenyine :umwobo w’inzoka Akabindi ka Mbindigiti gatetse amara y’inkuba:Umwobo w’impiri Akamatana k’amatanage kiyereka mu mpinga ya Bwanakweri:Akanyugunyugu Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya :Ibaruwa Abakobwa banjye babyina bose:Imirya y’inanga Urace inkoni ngufi turagiye mu ishyamba:Imisigati Nyiramparagatabivemo:Ikinya mu kwaha. Amazi yacu arusha ay’ahandi kuryoha :amata Aho wabereye wari waterera Muhangiro:Ikirunga […]

Ibisakuzo

Mfite inka ni Rusimbukamigina:Imboni Nkubise agahini hasi nti bazimu nimuzuke:Imegeri Nyirandirima umugore munini yicariye icukiro :Ikiyege Nyirabazaza ntaruha: Inkono ku mashyiga Twavamo umwe ntitwarya:Ishyiga ry’inyuma Akabingo nyamwishyigure:Ishyari Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze agasaza n’agakecuru batanye ku munigo:Ikibando n’urugi Ngira imbuga nayiharuye ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntiramera akatsi:Ikiganza Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa:Umubirigi […]

Ibisakuzo

  Tora inkoni ntore indi tujye guhonda intanoga :Umusenyi Nagutera Mukara ikamwa ayera murumuna wa Muhoro :Umuyenzi Kati papari kati pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi: Inkoko mu kigega kirimo ubusa Kati parara kati pa: Ifaranga ku meza Mfite abakobwa kuva ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntibararamukanya:Inkombe z’uruzi So na data ko bava inda imwe batanijwe n’iki ?:Inkombe […]

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags:

Ibisakuzo

  Bagatake bagasamaze bakabihise ubwiza bwako: Imanzi mu maribori Bagiteye icumu gicumba umwotsi:Ikinyugunyugu Nkubise ikimuga mbura urujyo:Umusuzi   Rupfupfu yarapfuye asiga undi Rupfupfu :Umugezi utemba ugasiga amabuye Iwacu duteze ingori twese: Umugengararo w’amasaka Kanyonyomba.:Umugezi utemba Igiti kinini ruhumbanyoni :Inkono ivugirwamo umutsima Kibamba imennye urugo: Umucaca Karisha gapfukamye : Inda mu mutwe Kiza abayumbu mu rugo: […]

Ibisakuzo

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze agasaza n’agakecuru batanye ku munigo: Ikibando n’urugi Ngira imbuga nayiharuye ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntiramera akatsi:Ikiganza Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa:Umubirigi Imisozi yarahiye isiga inkuba n’imiheto:Igitare Nyirabazaza ntaruha: Inkono ku mashyiga Twavamo umwe ntitwarya:Ishyiga ry’inyuma Akabingo nyamwishyigure:Ishyari Hirika i Kanombe:Igitoki mu rwina Mfite inka ni Rusimbukamigina:Imboni […]

Ibisakuzo

JyeweNyirankaragontabwonduhaakabuno:Inkonokumashyiga Mfiteibitiimiziyabyoyakuzeijyahejuru, amashamiyabyoarebahasi:Ubwanwa I Burundi n’iBunyabungounamaniimwe: Inkonokuziko Seheneagiyeiwabo:Inturo mu rutare Zirakutsezisigamwerukuiriba:Inyamanza Twavamoumwentitwarya:Ishyigary’inyuma WikozehasiwikozehejuruntuzabonaishinyayaDede:Ishinyay’urukwavu. Naguteraishongashonganaguteraikikakikanaguteraakantukabaiwanyuwakamenyankaguhemba:Ishenyiy’intorezo Rutambamiramabareimfiziy’amagurumenshi:Ikigega Dupfunyetudupfunyike bene urugobataraza:Udukongorwatw’imisigati  

Ibisakuzo

Yabwiye benshi bamwe barinanirwa: Umwarimu Uwagaca yaba ari umugabo :Kubuza umuryi kurya Abambarantama ba Ntaragonda batwara amacumu bayacuritse;Imirizo y’inka Aho wakabona kagutera guseka:Ikigori Amasaka y’i Burundi atukura ateze:Amaguru y’inkware Nabyaye abakobwa benshi uwapfuye ijisho muri bo abatanga gusabwa:Inopfu Ndimugufi nahinaso :Icyanzu Nkubise ikimuga mbura urujyo:Umusuzi Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga:Uruzi Ndica […]

Subscribe