Ibisakuzo

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze umupfu atsibagura inzira:Umunyorogoto Mfite ihene aho iziritse ntawe uhita atayiseguye:Umunyinya Kabutimbatimba kabunumanuma ku ngama ya Gahindiro:Umununi ku itabi Sarupfu yikoreye Sarupfu yindi:Umuntu uri ku ipikipiki Kazikure irya, kazikure ino kati ni izanjye na Runana:Umununi ku gicumucumu Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa:Umubirigi Igira inyuma y’urugo nkuvumburire impongo itagira […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Nagutera icyambuka amazi kitagira amaguru :ijwi Abambari ba Ruhinda bambariye inzogera ikuzimu:Imigozi y’ibijumba; inkwana z’amateke Abana banjye ndabasasira ntibaryame:Ikawa Abana banjye bicaye bose:Ibirundiro Abazungu b’i Bujumbura baca urubanza bicaye: Imigomdoro yibishyimbo Aho wabereye wari waterera Muhangiro:Ikirunga Akamarimari kamanutse i Burayi kaje kamara abantu;Ifaranga Birafora ntibirase:Ingoto y’umugabo Nkubise urushyi rurumira:Ibara ry’inka Gacika gasubiraho:Urwara Nagutera Rutare rwa […]

Category: Ibisakuzo · Tags: ,

Ibisakuzo

Isuka irokoye ni yo ihinga neza:Ikinwa cya Nyirabarazana Ifuni iracoca urukoro:Ikinwa cya Nyirabarazana Indigitagitaka intahira y’urugo:Ikijumba Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Nagutera uruzunguzungu uruzungurizamurizo rwagiye guhahira abana rukararirana:Ikinyabwoya Ngiye mu mpinga mbona abagenzi beza:Imegeri Mpuye na Mugara:Ikinyabwoya Nteye intobo hakurya y’uruzi ntera indi hakuno zihuye ziraganira:Imfubyi Zikutse zera inzara:Imfunzo Bihembyiheru imfizi […]

Ibisakuzo

Abanabanjyebavuyemoumwentiwabimenya:Akatsikokunzu   AbambarantamabaNtaragondabatwaraamacumubayacuritse:Imirizoy’inka   Akamatanak’amatanagekiyereka mu mpingayaBwanakweri:Akanyugunyugu   Ayiiii, icyampankageraiwacu:Umukecuruwuriraikigega   Bikumburanyebibana:Amabere   Nshinzeumwendasakara :icyobo Abazungubazanyebyinshin’ibizatuzura:Ifaranga Fata akebonanjyemfateakanditujyekwahiraintagwira:Ubwoyabw’inka   Nyirabyumandashyaumugongo :Urusenge Nuriyeumugongonnyaibuye:Uruyuz

Ibisakuzo

Biratinyana:Umwijima n’urumuri Njugunye akabuye ku karubanda baragatanguranwa:Ifaranga Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Mfite imfizi yihariye ishyanga yonyine:Agahinda ku mutima. Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca Gihe umunzeri:Umuhinzi umwe mu murima Imparakajosi ya Nyamujyana impara ironsa batanu:Umuheto n’imyambi Dore iryo shyamba ritabona:Umusatsi w’intabwa Rusimbukamumasaka umwami w’abaderevu:Umusambi Mutamu iriruka ntirenga:Umuyaga Nagutera ikigira izina ntikigire ibara:Umuyaga    

Ibisakuzo

Abana banjye bangana bose :Ifundi   Abana banjye bavuyemo umwe ntiwabimenya:Akatsi ko ku nzu   Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca   Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya :Ibaruwa   Amasaka y’i Burundi atukura ateze:Amaguru y’inkware   Baragata bakagatanaga ubwiza bwako:Igitiritiri   Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza:Umugina,Inzira Kanyonyomba:Umugezi utemba Nyiramwiza mu mpinga:Imondo

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Sakwe sakwe-Soma

Agenda neza ni uko yanga abana banjye-Intare Ayiii napfa nakira simbizi-akanyoni karitse ku nzira Iki gikunda urushyi-akayunguruzo Icyo nsasira ntikirama-ikawa Igira hino nshuti-ikiringiti Ibiti byaka bidacika-buji Mfite ibuye rimena irinde-inyundo Mama shenge-umwana w’uruhinja Mama arusha nyoko kwambarira ubukwe-ikigori Rukara rw’umwami yicarira abagabo batatu-inkono

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

 Bigorogoro bya Nyirabigorogonzi, uwo Imana ihaye ntabura gutunga- Isekurume Bagatake bagasamaze bakabikire ubwiza bwako-Imanzi mu maribori. Aho umugabo ahinze ntasarura-Imbaragasa. Hagarara mu mpinga uhagaritswe n’umugabo utakuruta.-Imbaragasa Gakore bakwice-Agakono k’amapfa Agakono k’iwacu ni imbungiramihigo-Agakono k’amanywa Kashira amanga karakanyagwa-Akobo kavuna imbyeyi Kari n’inkindi karakina mu gikari-Akayuki Abana banjye bavuyemo umwe ntiwabimenya-Akatsi ko ku nzu Karakurizaga karakurutaga wa […]

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

  Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga:Uruzi – Ishami ry’uruzi Abagwabiro bashinze inteko: Umucaca Nyiramakangaza ngo mutahe:Imbeho ku rugi Hakurya ngo dondi no hakuno ngo dondi:Abakomyi b’insyo Imisozi irashika ibikanu:Abahinzi Iwacu duteze ingori twese.:Umugengararo w’amasaka Inkuba ikubita ikwerekeje umugongo:Umuheto Karenze impinga kannya ibuye:Umuhumetso Akigize umugozi kakigira umuganda […]

Category: Ibisakuzo · Tags: ,

Ibisakuzo

Abasore b’i Gisaka barasana bakiri bato:Isusa Akabindi ka Mbindigiti gatetse amara y’inkuba:Umwobo w’impiri Birafora ntibirase:Ingoto y’umugabo Kashira amanga karakanyagwa:Agacumu kica inkurikirane Ngira umwana akarara agenda:Umugezi Nyirancurucumba aracura inkweto:Inkoko mu rutoki Shaka agafuni nshake akandi tujye kurima imizi ya Ruhozozo ikuzimu:Imizi y’urutare Negetse umuzinga ku ngoma ya Gahindiro n’ubu nturinjirwa.:Imyenge y’amazuru Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca Ko urusurumbira […]

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Subscribe