Ibisakuzo

Abakobwa banjye babyina bose:Imirya y’inanga Urace inkoni ngufi turagiye mu ishyamba:Imisigati Nyiramparagatabivemo:Ikinya mu kwaha. Barahinga nkabarusha ihirwe:imbeba Inkongoro ya Dede ayinyweraho wenyine :umwobo w’inzoka Amazi yacu arusha ay’ahandi kuryoha :amata Aho wabereye wari waterera Muhangiro:Ikirunga   Akabindi ka Mbindigiti gatetse amara y’inkuba:Umwobo w’impiri   Akamatana k’amatanage kiyereka mu mpinga ya Bwanakweri:Akanyugunyugu   Akana kanjye ni […]

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags: , ,

Sakwe  sakwe Soma

Nyiramahenagurwa-Urutare rwo ku nzira. Mugongo mugari umpekera abana.-Urutara (uburiri) Wambukije umwami utagira amaguru-Urusyo. Nagutera Rutare rwa Sebayanda rwasa ingimagihumbi-Urusyo. Mweru n’iyayo-Urusyo n’ingasire. Kwa Bukoco barakocagurana-Urusyo n’ingasire. Ubugeni bw’ino burampuha-Wabaza ubuhiri mu muhini ! Ibuka hakurya-Utuzu tw’abashumba. Turatemba shyashyari-Utuzi ku rutare. Katemba igogo-Uturaso ku murundi. Gacika gasubiraho-Urwara.  

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags: , ,

Ibisakuzo

 Mfite ibiti imizi yabyo yakuze ijya hejuru, amashami yabyo areba hasi-Ubwanwa Nagutera agatsengenetse-Akanyoni karitse ku nzira Nzapfa nzakira simbizi-Akanyoni karitse ku nzira Mpuye na Ruganzu yikoreye igitebo cy’inyama-Ibisunzu bya rusake Nyirabujunjuri ubujunjuri-Amashaza ku rujyo Nagutera ubutatu bwakwiriye mu Rwanda hose:Amashyiga Inyabubiri inyabutatu babara ntibayishobore-Amaguru ya muhuhirizi. Tora uruho ntore urundi tujye kwiyumya-Amaganga y’isha Ko undeba […]

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags: , ,

Ibisakuzo

Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Nagutera uruzunguzungu uruzungurizamurizo rwagiye guhahira abana rukararirana:Ikinyabwoya Isuka irokoye ni yo ihinga neza:Ikinwa cya Nyirabarazana Indigitagitaka intahira y’urugo:Ikijumba Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Nagutera uruzunguzungu uruzungurizamurizo rwagiye guhahira abana rukararirana:Ikinyabwoya Ngiye mu mpinga mbona abagenzi beza:Imegeri Mpuye na Mugara:Ikinyabwoya Nteye intobo hakurya […]

Ibisakuzo

Kwumva menshi kagahishira:Agafundi ko ku nzira Ndagiye ku manga Imana nibishaka nzacyura :umugore utwite Nagutera icyatumye umugabo ataryama: Ifaranga Nagutera icyo utazi utabonye: Ubukumi (ubuto, ubukwe) bwa so na nyoko Nkubise ikimuga mbura urujyo: Umusuzi Nkubise urushyi rurumira: Ibara ry’inka Nkuruye umugozi ishyamba rirahubangana:Umusore wishwe n’inzara Nyirabigiribigingiri :Agacurama Rukabyamurimbo rwa Muririma ntagikoza ibirenge hasi :Abashi b’inkingi

Ibisakuzo

Abazungub’i Bujumbura bacaurubanzabunamye:Imigondoroy’ibishyimbo Cyigufashentiwahabyuka:Ikinya mu kwaha Nyabugengen’ubugengebwayo: inkagucurikaicebentimeneamata Nabonyeumugenziuraraagenda :umugezi Agenda nezanukoyangaabanjye : intare Yanzekuzaturibujyane : imodokayabuzeesansi Idadaridada : Inda mu ruhara Nshinzeumwendasara : Icyobo Abambarib’IRurindabambarirainzogeraikuzimu:ubunyobwa Sakuzan’uwomurikumwe: ururimirwawe

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags: , ,

Ibisakuzo

Kati papari kati pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi:Inkoko mu kigega kirimo ubusa Mfite abakobwa kuva ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntibararamukanya:Inkombe z’uruzi So na data ko bava inda imwe batanijwe n’iki ?:Inkombe z’uruzi Kibamba imennye urugo:Umucaca Urambaza wampaye iki?:Umugozi w’ibijumba Nyirabigirigita mu murombero:Umugore ujya kuzimura Imparakajosi ya Nyamujyana impara ironsa batanu :Umuheto n’imyam Umwana wanjye yavutse […]

Ibisakuzo

Abana banjye bangana bose:Ifundi Akababaje umugabo kamurenza impinge: Ifaranga Aho Mutara na Mutaga barasaniraga hacitse ubkumba:Urwogerezo Ayii     :Umukecuru wataye urujigo rwe Cyamatimbatimba cyamaguru umunani umwana w’umushoferi akandagiye iburayi: Igitagangurirwa Nyirabyuma ndashya umugongo :Urusenge Nuriye umugongo nnya ibuye:Uruyuzi. Kacira bucece :Agacebe k’ihene Kati kaci, kati hwi !Agaca mu nkoko Hakurya ngo dondi no hakuno ngo dondi.:Abakomyi b’insyo

Category: Ibisakuzo · Tags: ,

Ibisakuzo

  Akavumu k’iwacu ni imbungiramuhigo:Agakono k’amanywa Akamatana k’amatanage kiyereka mu mpinga ya Bwanakweri:Akanyugunyugu Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya :Ibaruwa Fata akebo nanjye mfate akandi tujye kwahira intagwira:Ubwoya bw’inka So na Nyoko bapfaga iki?:Akayuzi mu rubibi, udukoni tw’abana Sakuza n’uwo muri kumwe:Ururimi rwawe Abakobwa banjye bose bikwije impindu :Imirizo y’imbeba Abakobwa beza baranaga amajosi:Urugoyi rw’ibishyimbo Wambukije umwami […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze umupfu atsibagura inzira:Umunyorogoto Mfite ihene aho iziritse ntawe uhita atayiseguye:Umunyinya Kabutimbatimba kabunumanuma ku ngama ya Gahindiro:Umununi ku itabi Sarupfu yikoreye Sarupfu yindi:Umuntu uri ku ipikipiki Kazikure irya, kazikure ino kati ni izanjye na Runana:Umununi ku gicumucumu Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa:Umubirigi Igira inyuma y’urugo nkuvumburire impongo itagira […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Subscribe