Ibisakuzo

Biratinyana:Umwijima n’urumuri Njugunye akabuye ku karubanda baragatanguranwa:Ifaranga Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Mfite imfizi yihariye ishyanga yonyine:Agahinda ku mutima. Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca Gihe umunzeri:Umuhinzi umwe mu murima Imparakajosi ya Nyamujyana impara ironsa batanu:Umuheto n’imyambi Dore iryo shyamba ritabona:Umusatsi w’intabwa Rusimbukamumasaka umwami w’abaderevu:Umusambi Mutamu iriruka ntirenga:Umuyaga Nagutera ikigira izina ntikigire ibara:Umuyaga    

Ibisakuzo

Abana banjye bangana bose :Ifundi   Abana banjye bavuyemo umwe ntiwabimenya:Akatsi ko ku nzu   Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca   Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya :Ibaruwa   Amasaka y’i Burundi atukura ateze:Amaguru y’inkware   Baragata bakagatanaga ubwiza bwako:Igitiritiri   Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza:Umugina,Inzira Kanyonyomba:Umugezi utemba Nyiramwiza mu mpinga:Imondo

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Sakwe sakwe-Soma

Agenda neza ni uko yanga abana banjye-Intare Ayiii napfa nakira simbizi-akanyoni karitse ku nzira Iki gikunda urushyi-akayunguruzo Icyo nsasira ntikirama-ikawa Igira hino nshuti-ikiringiti Ibiti byaka bidacika-buji Mfite ibuye rimena irinde-inyundo Mama shenge-umwana w’uruhinja Mama arusha nyoko kwambarira ubukwe-ikigori Rukara rw’umwami yicarira abagabo batatu-inkono

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

 Bigorogoro bya Nyirabigorogonzi, uwo Imana ihaye ntabura gutunga- Isekurume Bagatake bagasamaze bakabikire ubwiza bwako-Imanzi mu maribori. Aho umugabo ahinze ntasarura-Imbaragasa. Hagarara mu mpinga uhagaritswe n’umugabo utakuruta.-Imbaragasa Gakore bakwice-Agakono k’amapfa Agakono k’iwacu ni imbungiramihigo-Agakono k’amanywa Kashira amanga karakanyagwa-Akobo kavuna imbyeyi Kari n’inkindi karakina mu gikari-Akayuki Abana banjye bavuyemo umwe ntiwabimenya-Akatsi ko ku nzu Karakurizaga karakurutaga wa […]

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

  Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga:Uruzi – Ishami ry’uruzi Abagwabiro bashinze inteko: Umucaca Nyiramakangaza ngo mutahe:Imbeho ku rugi Hakurya ngo dondi no hakuno ngo dondi:Abakomyi b’insyo Imisozi irashika ibikanu:Abahinzi Iwacu duteze ingori twese.:Umugengararo w’amasaka Inkuba ikubita ikwerekeje umugongo:Umuheto Karenze impinga kannya ibuye:Umuhumetso Akigize umugozi kakigira umuganda […]

Category: Ibisakuzo · Tags: ,

Ibisakuzo

Abasore b’i Gisaka barasana bakiri bato:Isusa Akabindi ka Mbindigiti gatetse amara y’inkuba:Umwobo w’impiri Birafora ntibirase:Ingoto y’umugabo Kashira amanga karakanyagwa:Agacumu kica inkurikirane Ngira umwana akarara agenda:Umugezi Nyirancurucumba aracura inkweto:Inkoko mu rutoki Shaka agafuni nshake akandi tujye kurima imizi ya Ruhozozo ikuzimu:Imizi y’urutare Negetse umuzinga ku ngoma ya Gahindiro n’ubu nturinjirwa.:Imyenge y’amazuru Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca Ko urusurumbira […]

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Ngiraumwanankamutegaamasunzunkamutuma mu ishyamba:Umwambi MukaraikamwaayeraniinkayaDogo:Umuyenzi TorainkonintoreinditujyegutsimburaRukarakugicaniro:Umwijima Tuvuyemoumwentitwarya: Amashyiga (y’inyuma) Mvuye aha nshumbagirangeraiyonshaka:Umuhundan’icumu TujyekwimiraRutimirwa:Umusambi KamennyeurutaregatahaiMpushi:Urukwavu. Bwizabupfuyeubusa:Uruhurw’imbwa Naguteraigongoikebaamazi:Uruho Naguteraigisumbangari:Ururo mu mateke

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Fata utwangushyetujyekuvomairibaridakama:ishuri Naguteraakazibazibakantibazirikanarubandabashishwanabi:gusabauwowimye Ngirainkanyisasiraamahinankayorosaandi: ururimi Kwigerezahoyikoreyeibyoataziumubare :umusatsikumutwe Nikojeje mu gikombempuran’ahadendejeisokoidakama: Ikiyaga Havuyemoumwentitwabimenya :ubwatsibusakayeinzu Sakuzan’uwomurikumwe :Ururimi Dimbidori :Intore mu rwabya Ko so nanyokobamezeuruharainzogaz’ibwamizizikorerande:Igihaza  

Umugani wa Kibogo na Rutegaminsi

Ibisakuzo

Kararima na Mwimanyi:Akanyoni gatwawe n’amazi Ngeze mu gahinga mfunga feri:Akarizo k’ihene Hepfo isanane haruguru isanane :Amano y’inanga. Igira hino ngusekere : Soya akaranze Igihugu cyose iya bitatu :Amashyiga Icara nkubwire :Amavunja Nyirimbirima na Mwemanyi baciye aho bagomagira :Amata n’umutsima Karatona ibwami :Akagori Umugabo urimbana impuzu ku mpinga ya Gihubuke:Ikinyabwoya Rutumba ruturitse rw’i Buganza irangana iki ?: Akaguru k’urushishi  

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

ibisakuzo

Ibisakuzo

Dimbidori:Intore mu rwabya Gaheteumugongogahetseabanaumunani: umuheton’umwambi  Abanabanjyendabasasirantibaryame:Ikawa Abanabanjyebicayebose:Ibirundo Imanay’I Burundi irashokantitahe:agahindak’inkumi Inzuyanjyenayisakariyekunkingiimwe:icyobo Nagenzeamahanga, Simbonaigitigikoraidosiye:ikaramu Nagenzehenshimburaincuti:urupfu Twarayeihingaisukairamungwa:isahaniyaguyeingese  Gajuirashubera mu mukenke:umuyaga     

Category: featured1, Ibisakuzo · Tags: , ,

Subscribe