Ibisakuzo

Abazungub’i Bujumbura bacaurubanzabunamye:Imigondoroy’ibishyimbo Cyigufashentiwahabyuka:Ikinya mu kwaha Nyabugengen’ubugengebwayo: inkagucurikaicebentimeneamata Nabonyeumugenziuraraagenda :umugezi Agenda nezanukoyangaabanjye : intare Yanzekuzaturibujyane : imodokayabuzeesansi Idadaridada : Inda mu ruhara Nshinzeumwendasara : Icyobo Abambarib’IRurindabambarirainzogeraikuzimu:ubunyobwa Sakuzan’uwomurikumwe: ururimirwawe

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags: , ,

Ibisakuzo

Kati papari kati pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi:Inkoko mu kigega kirimo ubusa Mfite abakobwa kuva ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntibararamukanya:Inkombe z’uruzi So na data ko bava inda imwe batanijwe n’iki ?:Inkombe z’uruzi Kibamba imennye urugo:Umucaca Urambaza wampaye iki?:Umugozi w’ibijumba Nyirabigirigita mu murombero:Umugore ujya kuzimura Imparakajosi ya Nyamujyana impara ironsa batanu :Umuheto n’imyam Umwana wanjye yavutse […]

Ibisakuzo

Abana banjye bangana bose:Ifundi Akababaje umugabo kamurenza impinge: Ifaranga Aho Mutara na Mutaga barasaniraga hacitse ubkumba:Urwogerezo Ayii     :Umukecuru wataye urujigo rwe Cyamatimbatimba cyamaguru umunani umwana w’umushoferi akandagiye iburayi: Igitagangurirwa Nyirabyuma ndashya umugongo :Urusenge Nuriye umugongo nnya ibuye:Uruyuzi. Kacira bucece :Agacebe k’ihene Kati kaci, kati hwi !Agaca mu nkoko Hakurya ngo dondi no hakuno ngo dondi.:Abakomyi b’insyo

Category: Ibisakuzo · Tags: ,

Ibisakuzo

  Akavumu k’iwacu ni imbungiramuhigo:Agakono k’amanywa Akamatana k’amatanage kiyereka mu mpinga ya Bwanakweri:Akanyugunyugu Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya :Ibaruwa Fata akebo nanjye mfate akandi tujye kwahira intagwira:Ubwoya bw’inka So na Nyoko bapfaga iki?:Akayuzi mu rubibi, udukoni tw’abana Sakuza n’uwo muri kumwe:Ururimi rwawe Abakobwa banjye bose bikwije impindu :Imirizo y’imbeba Abakobwa beza baranaga amajosi:Urugoyi rw’ibishyimbo Wambukije umwami […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze umupfu atsibagura inzira:Umunyorogoto Mfite ihene aho iziritse ntawe uhita atayiseguye:Umunyinya Kabutimbatimba kabunumanuma ku ngama ya Gahindiro:Umununi ku itabi Sarupfu yikoreye Sarupfu yindi:Umuntu uri ku ipikipiki Kazikure irya, kazikure ino kati ni izanjye na Runana:Umununi ku gicumucumu Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa:Umubirigi Igira inyuma y’urugo nkuvumburire impongo itagira […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Nagutera icyambuka amazi kitagira amaguru :ijwi Abambari ba Ruhinda bambariye inzogera ikuzimu:Imigozi y’ibijumba; inkwana z’amateke Abana banjye ndabasasira ntibaryame:Ikawa Abana banjye bicaye bose:Ibirundiro Abazungu b’i Bujumbura baca urubanza bicaye: Imigomdoro yibishyimbo Aho wabereye wari waterera Muhangiro:Ikirunga Akamarimari kamanutse i Burayi kaje kamara abantu;Ifaranga Birafora ntibirase:Ingoto y’umugabo Nkubise urushyi rurumira:Ibara ry’inka Gacika gasubiraho:Urwara Nagutera Rutare rwa […]

Category: Ibisakuzo · Tags: ,

Ibisakuzo

Isuka irokoye ni yo ihinga neza:Ikinwa cya Nyirabarazana Ifuni iracoca urukoro:Ikinwa cya Nyirabarazana Indigitagitaka intahira y’urugo:Ikijumba Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Nagutera uruzunguzungu uruzungurizamurizo rwagiye guhahira abana rukararirana:Ikinyabwoya Ngiye mu mpinga mbona abagenzi beza:Imegeri Mpuye na Mugara:Ikinyabwoya Nteye intobo hakurya y’uruzi ntera indi hakuno zihuye ziraganira:Imfubyi Zikutse zera inzara:Imfunzo Bihembyiheru imfizi […]

Ibisakuzo

Abanabanjyebavuyemoumwentiwabimenya:Akatsikokunzu   AbambarantamabaNtaragondabatwaraamacumubayacuritse:Imirizoy’inka   Akamatanak’amatanagekiyereka mu mpingayaBwanakweri:Akanyugunyugu   Ayiiii, icyampankageraiwacu:Umukecuruwuriraikigega   Bikumburanyebibana:Amabere   Nshinzeumwendasakara :icyobo Abazungubazanyebyinshin’ibizatuzura:Ifaranga Fata akebonanjyemfateakanditujyekwahiraintagwira:Ubwoyabw’inka   Nyirabyumandashyaumugongo :Urusenge Nuriyeumugongonnyaibuye:Uruyuz

Ibisakuzo

Biratinyana:Umwijima n’urumuri Njugunye akabuye ku karubanda baragatanguranwa:Ifaranga Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Mfite imfizi yihariye ishyanga yonyine:Agahinda ku mutima. Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca Gihe umunzeri:Umuhinzi umwe mu murima Imparakajosi ya Nyamujyana impara ironsa batanu:Umuheto n’imyambi Dore iryo shyamba ritabona:Umusatsi w’intabwa Rusimbukamumasaka umwami w’abaderevu:Umusambi Mutamu iriruka ntirenga:Umuyaga Nagutera ikigira izina ntikigire ibara:Umuyaga    

Ibisakuzo

Abana banjye bangana bose :Ifundi   Abana banjye bavuyemo umwe ntiwabimenya:Akatsi ko ku nzu   Abagwabiro bashinze inteko:Umucaca   Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya :Ibaruwa   Amasaka y’i Burundi atukura ateze:Amaguru y’inkware   Baragata bakagatanaga ubwiza bwako:Igitiritiri   Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza:Umugina,Inzira Kanyonyomba:Umugezi utemba Nyiramwiza mu mpinga:Imondo

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Subscribe