Ibisakuzo

Mfite inka ni Rusimbukamigina:Imboni Nkubise agahini hasi nti bazimu nimuzuke:Imegeri Nyirandirima umugore munini yicariye icukiro :Ikiyege Nyirabazaza ntaruha: Inkono ku mashyiga Twavamo umwe ntitwarya:Ishyiga ry’inyuma Akabingo nyamwishyigure:Ishyari Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze agasaza n’agakecuru batanye ku munigo:Ikibando n’urugi Ngira imbuga nayiharuye ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntiramera akatsi:Ikiganza Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa:Umubirigi […]

Ibisakuzo

  Tora inkoni ntore indi tujye guhonda intanoga :Umusenyi Nagutera Mukara ikamwa ayera murumuna wa Muhoro :Umuyenzi Kati papari kati pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi: Inkoko mu kigega kirimo ubusa Kati parara kati pa: Ifaranga ku meza Mfite abakobwa kuva ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntibararamukanya:Inkombe z’uruzi So na data ko bava inda imwe batanijwe n’iki ?:Inkombe […]

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags:

Ibisakuzo

  Bagatake bagasamaze bakabihise ubwiza bwako: Imanzi mu maribori Bagiteye icumu gicumba umwotsi:Ikinyugunyugu Nkubise ikimuga mbura urujyo:Umusuzi   Rupfupfu yarapfuye asiga undi Rupfupfu :Umugezi utemba ugasiga amabuye Iwacu duteze ingori twese: Umugengararo w’amasaka Kanyonyomba.:Umugezi utemba Igiti kinini ruhumbanyoni :Inkono ivugirwamo umutsima Kibamba imennye urugo: Umucaca Karisha gapfukamye : Inda mu mutwe Kiza abayumbu mu rugo: […]

Ibisakuzo

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze agasaza n’agakecuru batanye ku munigo: Ikibando n’urugi Ngira imbuga nayiharuye ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntiramera akatsi:Ikiganza Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa:Umubirigi Imisozi yarahiye isiga inkuba n’imiheto:Igitare Nyirabazaza ntaruha: Inkono ku mashyiga Twavamo umwe ntitwarya:Ishyiga ry’inyuma Akabingo nyamwishyigure:Ishyari Hirika i Kanombe:Igitoki mu rwina Mfite inka ni Rusimbukamigina:Imboni […]

Ibisakuzo

JyeweNyirankaragontabwonduhaakabuno:Inkonokumashyiga Mfiteibitiimiziyabyoyakuzeijyahejuru, amashamiyabyoarebahasi:Ubwanwa I Burundi n’iBunyabungounamaniimwe: Inkonokuziko Seheneagiyeiwabo:Inturo mu rutare Zirakutsezisigamwerukuiriba:Inyamanza Twavamoumwentitwarya:Ishyigary’inyuma WikozehasiwikozehejuruntuzabonaishinyayaDede:Ishinyay’urukwavu. Naguteraishongashonganaguteraikikakikanaguteraakantukabaiwanyuwakamenyankaguhemba:Ishenyiy’intorezo Rutambamiramabareimfiziy’amagurumenshi:Ikigega Dupfunyetudupfunyike bene urugobataraza:Udukongorwatw’imisigati  

Ibisakuzo

Yabwiye benshi bamwe barinanirwa: Umwarimu Uwagaca yaba ari umugabo :Kubuza umuryi kurya Abambarantama ba Ntaragonda batwara amacumu bayacuritse;Imirizo y’inka Aho wakabona kagutera guseka:Ikigori Amasaka y’i Burundi atukura ateze:Amaguru y’inkware Nabyaye abakobwa benshi uwapfuye ijisho muri bo abatanga gusabwa:Inopfu Ndimugufi nahinaso :Icyanzu Nkubise ikimuga mbura urujyo:Umusuzi Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga:Uruzi Ndica […]

Ibisakuzo

  Ngiyenambayeubusandiakanangarukanarabyayekandinambaye:Ikigori Naguterauruzunguzunguuruzungurizamurizorwagiyeguhahiraabanarukararirana:Ikinyabwoya Isukairokoyeniyoihinganeza:IkinwacyaNyirabarazana Indigitagitakaintahiray’urugo:Ikijumba Ngiyenambayeubusandiakanangarukanarabyayekandinambaye:Ikigori Ngiye mu mpingambonaabagenzibeza:Imegeri MpuyenaMugara:Ikinyabwoya Nteyeintobohakuryay’uruzinteraindihakunozihuyeziraganira:Imfubyi Zikutsezerainzara:Imfunzo AbambaribaRuhindabambariyeinzogeraikuzimu:Imigoziy’ibijumba BihembyiheruimfiziyaBigutu:Imiduha

IBISAKUZO

Aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so-Uruyuki – Ivubi. Buhiri bwa Kamango yakubitaga so amuruta ?-Uruyuki. Gacika gasubiraho-Urwara. Ibuka hakurya-Utuzu tw’abashumba. Igira inyuma y’inzu uce inkoni y’umuze n’umunzenzi-Urusogo n’urusogi. Kajugujugu ka Kamatankoni mu kugukubita yarakuneshaga-Uruyuki. Karusha umuntu kurunga-Uruyuki. Katemba igogo-Uturaso ku murundi. Kwa Bukoco barakocagurana-Urusyo n’ingasire. Mweru n’iyayo-Urusyo n’ingasire. Nagutera Rutare rwa Sebayanda rwasa ingimagihumbi-Urusyo. […]

Ibisakuzo

Kati pooo ! kati paaa, mukuru wayo ati reka:Akabuye gahonze isuka akandi kakayigorora Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze kwa Bucyucyu bacyugarite:Akabuno k’imfizi Akavumu k’iwacu ni Mbimburamahina:Akabehe baraguriraho Gihegege mushiki wa Ntare:Akabeba mu buki Gaturutse ikuzimu gashyushye:Akana k’insina Nyirandirima aratwite:Akamuga karimo ibishyimbo Kabudugu:Akadiho k’imbwa Karimo muri ibyo:Akanigi mu ijosi Karavugira i Bumpanika:Akagasire ku rushyo Kabatama […]

Ibisakuzo

Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Nagutera uruzunguzungu uruzungurizamurizo rwagiye guhahira abana rukararirana:Ikinyabwoya Isuka irokoye ni yo ihinga neza:Ikinwa cya Nyirabarazana Indigitagitaka intahira y’urugo:Ikijumba Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Ngiye mu mpinga mbona abagenzi beza:Imegeri Mpuye na Mugara:Ikinyabwoya Nteye intobo hakurya y’uruzi ntera indi hakuno zihuye ziraganira:Imfubyi Zikutse […]

Subscribe