Ibisakuzo

Ngiraumwanankamutegaamasunzunkamutuma mu ishyamba:Umwambi MukaraikamwaayeraniinkayaDogo:Umuyenzi TorainkonintoreinditujyegutsimburaRukarakugicaniro:Umwijima Tuvuyemoumwentitwarya: Amashyiga (y’inyuma) Mvuye aha nshumbagirangeraiyonshaka:Umuhundan’icumu TujyekwimiraRutimirwa:Umusambi KamennyeurutaregatahaiMpushi:Urukwavu. Bwizabupfuyeubusa:Uruhurw’imbwa Naguteraigongoikebaamazi:Uruho Naguteraigisumbangari:Ururo mu mateke

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Fata utwangushyetujyekuvomairibaridakama:ishuri Naguteraakazibazibakantibazirikanarubandabashishwanabi:gusabauwowimye Ngirainkanyisasiraamahinankayorosaandi: ururimi Kwigerezahoyikoreyeibyoataziumubare :umusatsikumutwe Nikojeje mu gikombempuran’ahadendejeisokoidakama: Ikiyaga Havuyemoumwentitwabimenya :ubwatsibusakayeinzu Sakuzan’uwomurikumwe :Ururimi Dimbidori :Intore mu rwabya Ko so nanyokobamezeuruharainzogaz’ibwamizizikorerande:Igihaza  

Umugani wa Kibogo na Rutegaminsi

Ibisakuzo

Kararima na Mwimanyi:Akanyoni gatwawe n’amazi Ngeze mu gahinga mfunga feri:Akarizo k’ihene Hepfo isanane haruguru isanane :Amano y’inanga. Igira hino ngusekere : Soya akaranze Igihugu cyose iya bitatu :Amashyiga Icara nkubwire :Amavunja Nyirimbirima na Mwemanyi baciye aho bagomagira :Amata n’umutsima Karatona ibwami :Akagori Umugabo urimbana impuzu ku mpinga ya Gihubuke:Ikinyabwoya Rutumba ruturitse rw’i Buganza irangana iki ?: Akaguru k’urushishi  

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

ibisakuzo

Ibisakuzo

Dimbidori:Intore mu rwabya Gaheteumugongogahetseabanaumunani: umuheton’umwambi  Abanabanjyendabasasirantibaryame:Ikawa Abanabanjyebicayebose:Ibirundo Imanay’I Burundi irashokantitahe:agahindak’inkumi Inzuyanjyenayisakariyekunkingiimwe:icyobo Nagenzeamahanga, Simbonaigitigikoraidosiye:ikaramu Nagenzehenshimburaincuti:urupfu Twarayeihingaisukairamungwa:isahaniyaguyeingese  Gajuirashubera mu mukenke:umuyaga     

Category: featured1, Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Jyewe Nyirankarago ntabwo nduha akabuno:Inkono ku mashyiga Umwana w’umwami amanutse akubita agatoki ku kandi:Akababi k’umuvumu Ngira abana bagaturana ntibaramukanye:Ibikingi by’amarembo Rukuba ati pyo! Rugambarara ati ndinda tujyane:Amata n’umutsima Abana ba mukeba bambaye imigoma bose:Ibigori Nyiramwiza mu mpinga:Urugo rw’umwami Ruvumba rwa Rugeyo nta musore uyisakarira:Imyotsi Inzira ijya i Burundi igenda amagorigondi:Imyobo y’ifuku Ngeze mu irembo ndasitara:Urugo […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Rwandan cultural dancers doing their thing

Ibisakuzo

Ngira inka nkayirya igenda :Uruyuzi Wanzitse mu ruzi ndasya :Urusenge Nagutera Rutare rwa Sebayanda rwasa ingimagihumbi :Urusyo Tuvuye mo umwe ntitwarya :Amashyiga Gatukura katokeje :Umwana w’ifundi Kibamba imennye urugo :Umucaca Inshyimbo y’iminsi yegekwa mu mfuruka :Uruhindu rw’indushyi Nshibwa nshibuka :Urukangaga Yatangiye kubaho ari umwe kugeza na n’ubu akiriho ari umwe :Urupfu Rukondakonda yamaze inka i Murera :Uruhabuzo

Category: featured1, Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

  Ndagukubita nkakwitaza nitwa umuhungu wa Mburamatare:Gusitara ku ibuye Rushiramazinda rwa Ntibazirikana rubanda mushishwa nabi:Gusaba uwo wimye Ndasera igahanga nkagosorera ikabondo:Guhekenya amasaka Biromongana mu mpinga ya Janja:Ibicuma ku nkangara Iteze neza ntiyica:Ibere ry’inkumi Nshiye mu ishyamba rimpa umwezi:Ibarizo ry’ingoma Nkubise urushyi rurumira-Ibara ry’inka Tora ifumba ntore indi tujye kwibaza:Gutwika uruzi Ujya kukwica aragusekera:Gusitara ku ibuye […]

Category: Ibisakuzo · Tags:

Ibisakuzo

Inshyimbo y’iminsi yegekwa mu mfuruka :Uruhindu rw’indushyi Nshibwa nshibuka :Urukangaga Nagutera Rutare rwa Sebayanda rwasa ingimagihumbi :Urusyo Ngira inka nkayirya igenda :Uruyuzi Tuvuye mo umwe ntitwarya :Amashyiga   Wanzitse mu ruzi ndasya :Urusenge Yatangiye kubaho ari umwe kugeza na n’ubu akiriho ari umwe :Urupfu Rukondakonda yamaze inka i Murera :Uruhabuzo Kibamba imennye urugo :Umucaca Gatukura katokeje :Umwana w’ifundi

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Rwandan cultural dancers doing their thing

Ibisakuzo

Tora inkoni ntore indi tujye guhonda intanoga :Umusenyi Mfukumfuku yatura so ku mucaca:Umusemburo Inka zanjye zaragiye zigarukira mu mpinga y’abankunda:Umuyaga Mutamu iriruka ntirenga:Umuyaga Hirya y’ishyamba hari agashahurabagabo:Umusoro Akavumu k’iwacu ni Mbimburamahina:Umusore ubungira inkumi Nshagawe ntari umwami:Umusore warongoye Rukara rw’amacece aturutse hirya wayacekwa-Umusirikare Tora akato ntore akandi tujye kwambutsa akanyarumina:Umugore utwite Karashonda inzira-Umuhunda Inkongoro iratemba ikijyaruguru:Umuheha

Category: Featured, Ibisakuzo · Tags: , ,

Sakwe sakwe  -  soma

Bihindira ikuzimu       inkono y’amapfa Cya matambatamba cya maguru umunani   uruyuzi Kaba gato kaba kanini kataye umugabo inyuma y’inzira  ifaranga Mama nshuti    ikirago Mama nanjye nararushye   akarago ko mu irebe Karakurizaga karakurutaga wa duri we    akanyarirajisho Zana akeba nanjye nzane akandi tujye gutara intagwira     ubwoya bw’inka Nturutse hanze mbona umuntu ninjiye ndamubura- agasongero k’inzu Mama arusha […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Subscribe