Ibisakuzo

JyeweNyirankaragontabwonduhaakabuno:Inkonokumashyiga Mfiteibitiimiziyabyoyakuzeijyahejuru, amashamiyabyoarebahasi:Ubwanwa I Burundi n’iBunyabungounamaniimwe: Inkonokuziko Seheneagiyeiwabo:Inturo mu rutare Zirakutsezisigamwerukuiriba:Inyamanza Twavamoumwentitwarya:Ishyigary’inyuma WikozehasiwikozehejuruntuzabonaishinyayaDede:Ishinyay’urukwavu. Naguteraishongashonganaguteraikikakikanaguteraakantukabaiwanyuwakamenyankaguhemba:Ishenyiy’intorezo Rutambamiramabareimfiziy’amagurumenshi:Ikigega Dupfunyetudupfunyike bene urugobataraza:Udukongorwatw’imisigati  

Ibisakuzo

Yabwiye benshi bamwe barinanirwa: Umwarimu Uwagaca yaba ari umugabo :Kubuza umuryi kurya Abambarantama ba Ntaragonda batwara amacumu bayacuritse;Imirizo y’inka Aho wakabona kagutera guseka:Ikigori Amasaka y’i Burundi atukura ateze:Amaguru y’inkware Nabyaye abakobwa benshi uwapfuye ijisho muri bo abatanga gusabwa:Inopfu Ndimugufi nahinaso :Icyanzu Nkubise ikimuga mbura urujyo:Umusuzi Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga:Uruzi Ndica […]

Ibisakuzo

  Ngiyenambayeubusandiakanangarukanarabyayekandinambaye:Ikigori Naguterauruzunguzunguuruzungurizamurizorwagiyeguhahiraabanarukararirana:Ikinyabwoya Isukairokoyeniyoihinganeza:IkinwacyaNyirabarazana Indigitagitakaintahiray’urugo:Ikijumba Ngiyenambayeubusandiakanangarukanarabyayekandinambaye:Ikigori Ngiye mu mpingambonaabagenzibeza:Imegeri MpuyenaMugara:Ikinyabwoya Nteyeintobohakuryay’uruzinteraindihakunozihuyeziraganira:Imfubyi Zikutsezerainzara:Imfunzo AbambaribaRuhindabambariyeinzogeraikuzimu:Imigoziy’ibijumba BihembyiheruimfiziyaBigutu:Imiduha

IBISAKUZO

Aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so-Uruyuki – Ivubi. Buhiri bwa Kamango yakubitaga so amuruta ?-Uruyuki. Gacika gasubiraho-Urwara. Ibuka hakurya-Utuzu tw’abashumba. Igira inyuma y’inzu uce inkoni y’umuze n’umunzenzi-Urusogo n’urusogi. Kajugujugu ka Kamatankoni mu kugukubita yarakuneshaga-Uruyuki. Karusha umuntu kurunga-Uruyuki. Katemba igogo-Uturaso ku murundi. Kwa Bukoco barakocagurana-Urusyo n’ingasire. Mweru n’iyayo-Urusyo n’ingasire. Nagutera Rutare rwa Sebayanda rwasa ingimagihumbi-Urusyo. […]

Ibisakuzo

Kati pooo ! kati paaa, mukuru wayo ati reka:Akabuye gahonze isuka akandi kakayigorora Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze kwa Bucyucyu bacyugarite:Akabuno k’imfizi Akavumu k’iwacu ni Mbimburamahina:Akabehe baraguriraho Gihegege mushiki wa Ntare:Akabeba mu buki Gaturutse ikuzimu gashyushye:Akana k’insina Nyirandirima aratwite:Akamuga karimo ibishyimbo Kabudugu:Akadiho k’imbwa Karimo muri ibyo:Akanigi mu ijosi Karavugira i Bumpanika:Akagasire ku rushyo Kabatama […]

Ibisakuzo

Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Nagutera uruzunguzungu uruzungurizamurizo rwagiye guhahira abana rukararirana:Ikinyabwoya Isuka irokoye ni yo ihinga neza:Ikinwa cya Nyirabarazana Indigitagitaka intahira y’urugo:Ikijumba Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye:Ikigori Ngiye mu mpinga mbona abagenzi beza:Imegeri Mpuye na Mugara:Ikinyabwoya Nteye intobo hakurya y’uruzi ntera indi hakuno zihuye ziraganira:Imfubyi Zikutse […]

Ibisakuzo

Nzapfa nzakira simbizi:Akanyoni karitse ku nzira Mpuye na Ruganzu yikoreye igitebo cy’inyama:Ibisunzu bya rusake Kashira amanga karakanyagwa:Icumu ryogosha umwami Mfite ibiti imizi yabyo yakuze ijya hejuru, amashami yabyo areba hasi:Ubwanwa Nagutera agatsengenetse:Akanyoni karitse ku nzira Nyirabujunjuri ubujunjuri:Amashaza ku rujyo Nagutera ubutatu bwakwiriye mu Rwanda hose:Amashyiga Inyabubiri inyabutatu babara ntibayishobore:Amaguru ya muhuhirizi. Tora uruho ntore urundi […]

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags: , ,

IBISAKUZO

Aha hari agati kadacanwa-Isekuru – Intebe – Igisabo – Imbehe. Bigorogoro bya Nyirabigorogonzi, uwo Imana ihaye ntabura gutunga- Isekurume. Bune bune yagiye kugura umwenda kwa mirongo itanu-Isekurume. Fata so ndongore nyoko-Ishoka mu giti. Imana y’ishyanga irabagira mu ishyamba-Ishavu. Inkuba irarenga-Isha mu ibanga. Karatambana inyama itukura.-Isake. Ko uri mukuru wa kera wari wabona ishinya ya Dede […]

Ibisakuzo

Nagutera ibisakuzo bya Nyirasapfu:Amafuni mu rukoro Nabyaye abana ariko ntiwamenya imfura muri bo:Amafundi Birata ntibitana:Amabondo y’ihene Nagutera amazi ajya ruguru:Amazi mu muheha Terura Mutamu uyitereke ku rutare uyikize ubutuna:Amateke Kati pyo, Rugambarara ati naje:Amata n’umutsima Mfite ingungu ebyiri zinyambutsa uruzi iteka:Amaso Nashinze urukiramende ku ngoma ya Gahindiro n’ubu sindarugendera ngo ndusimbuke:Amahembe y’inka Maguru aca inkanda […]

Category: Featured, Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags:

Ibisakuzo

Abakobwa banjye babyina bose:Imirya y’inanga Urace inkoni ngufi turagiye mu ishyamba:Imisigati Nyiramparagatabivemo:Ikinya mu kwaha. Barahinga nkabarusha ihirwe:imbeba Inkongoro ya Dede ayinyweraho wenyine :umwobo w’inzoka Amazi yacu arusha ay’ahandi kuryoha :amata Aho wabereye wari waterera Muhangiro:Ikirunga   Akabindi ka Mbindigiti gatetse amara y’inkuba:Umwobo w’impiri   Akamatana k’amatanage kiyereka mu mpinga ya Bwanakweri:Akanyugunyugu   Akana kanjye ni […]

Category: Ibisakuzo, Kinyarwanda · Tags: , ,

Subscribe