Ubwiru - Inzira ya Rukungugu

Umugani w’Isazi y’agakecuru

Habayeho isazi ikagira abana batatu, imaze kugera mu zabukuru, irababwira iti:  “ bana banjye murajye mugendera kure ubuki, inzoga n’umuliro.” Abana ntibayireba n’irihumye.Umwe ati: “ shyu n’ukuntu ubuki buryoha.” Yirukira ku mutsama. Agiye kurya ubuki bumwumiranya ubuguru n’ububaba arapfa. Uwa kabiri ati: “icyarusha inzoga kuryaho cyatabwa.” Aranywa arasinda, yicinya mu kabindi apfiramo. Umwana wa gatatu, […]

Category: featured1, Imigani · Tags:

Injangwe n’urukwavu

Umunsi umwe, urukwavu rwabajije injangwe ruti: “Mbega da, harya ngo ubana n’abantu!Ubakorera umuriro ki?  Injangwe iti: “Ni njye murinzi w’ikiba mu nzu cyose, kugira ngo hatagira ikiahutazwa n’imbeba; akabeba gacaragara nkica.” Urukwavu ruti: “ Ariko se ye, nk’uwo murimo ubakorera, abantu bo baguha iki?” Injangwe  ngo bayishyirira ibyo hasi ikarya. Urukwavu ruti: “ n’abantu  bakarira […]

Impyisi ibwiriza intare kurya inyama

Impyisi yari isanzwe yiyamwa hose, bakayizira, bukeye yigira inama yo kujya kubaza ibwami impamvu ituma aho inyuze hose bayiha induru. Iragenda igeze ibwami isanga Umwami yicaye ku ntebe, irapfukama, ikama yombi, iti: “Nyagasani umbirize rubanda guhora bampa induru, bavuga ngo: ‘ Ngiyo, ngiyo, ngiyo Bihehe!Bihehe bihekura ababyeyi!” Umwami ati: “Nibagushyire igisembe (umurizo) cy’intama ku ruhanga […]

Imigani y’imigenurano

Naho Miseke ndarwana Na nyina w’undi abyara umuhungu Nari umugabo ntihabwa intebe N’izibika zari amagi Nta bworo burama nkubwo ikirenge Nta baronkera rimwe nk’abaca imisigati Nta batana badatandukanye Nta byera ngo de Nta gahora gahanze Nta giti kibura inyoni ikigwaho Ntakabura imvano Nta mubi wisize Nta mugabo umwe Nta mugani uva ku busa Nta muheza […]

Mutara II Rwogera umwami wagaruye i Gisaka (II)

Umugani w’Isazi y’agakecuru

Habayeho isazi ikagira abana batatu, imaze kugera mu zabukuru, irababwira iti:  “ bana banjye murajye mugendera kure ubuki, inzoga n’umuliro.” Abana ntibayireba n’irihumye.Umwe ati: “ shyu n’ukuntu ubuki buryoha.” Yirukira ku mutsama. Agiye kurya ubuki bumwumiranya ubuguru n’ububaba arapfa. Uwa kabiri ati: “icyarusha inzoga kuryaho cyatabwa.” Aranywa arasinda, yicinya mu kabindi apfiramo. Umwana wa gatatu, […]

Category: featured1, Imigani · Tags:

Ingwe n’abagaragu bayo.

Ingwe yari ihatse urukwavu, impongo, igikeri n’igitagangurirwa, bukeye ishaka kujya kwa sebukwe. Igufatira abana b’impongo n’ab’igitagangurirwa, ibashyira mu ruhago irarukanira. Ihamagara abagaragu bayo ngo bajyane kwa sebukwe. Ikwika igikeri uruhago rurimo ba bana, urukwavu rutwara itabi rya shebuja, impongo itwara umuheto wayo bishyira nzira. Ingwe iza kubwira Bakame iti « jya kuntekerera itabi.» Bakame irayisubiza […]

Category: Imigani · Tags:

Ingwe n’abagaragu bayo.

Ingwe yari ihatse urukwavu, impongo, igikeri n’igitagangurirwa, bukeye ishaka kujya kwa sebukwe. Igufatira abana b’impongo n’ab’igitagangurirwa, ibashyira mu ruhago irarukanira. Ihamagara abagaragu bayo ngo bajyane kwa sebukwe. Ikwika igikeri uruhago rurimo ba bana, urukwavu rutwara itabi rya shebuja, impongo itwara umuheto wayo bishyira nzira. Ingwe iza kubwira Bakame iti « jya kuntekerera itabi.» Bakame irayisubiza […]

Category: Imigani · Tags:

Imigani y’imigenurano

Gahimandyadya na Kajogora baranywanye. Gashiramazizi ka Ntibazirikana rubanda rushishwa nabi. Gatindi ka Gateneneko yakenyeye agahu agateneneko agacishamo agakumwe, ati mbe bahungu no mu cyi niko bizahora bimeze? Gesa ubw’iyo, ubwo ino ntiburera. Gira so yiturwa indi. Fatako niyo gabo. Findi findi irutwa na so araroga Haguma umwami, ingoma irabazwa Hasura uwariye.Hagatura uwejeje Hobe hobe itera […]

Category: Imigani · Tags:

Kavuna ka Ryaziga

Umwami Gahima yaraze ingoma ye Ndahiro Cyamatare. Bene se baramuhagurukira baramurwanya, bageza n’ igihe batabaza abanyamahanga “Nzira na Nsibura”. Ndahiro Cyamatare yari yasigaranye ibihugu by’ i Nduga n’ iby’ Inkiga. Ubuganza, Ubwanacyambwe byari byigaruriwe na bene se. Baza no kumutera n’aho yari asigaranye. Ndahiro ati: “Sinshaka ko bansanga mu Rwanda hagati, ati: “Ngiye mu nkiga […]

Umugani w’Isega n’umuntu

Umunsi umwe, umuhari wahuye n’isega, urayibwira uti ” umuntu agira intege cyane, nta nyamaswa yamukira itamuhenze ubwenge.» Isega iti ” iyo mbona umuntu rimwe risa, ni ukuri naherako musumira.” Umuhari uti ” ejo uzaze nkwereke umuntu kandi nzamugufasha.” Nuko ngo bucye mu gitondo, isega n’umuhari bijya kwicara ku nzira, aho umuhigi yajyaga anyura iminsi yose. […]

Category: Imigani · Tags:

Subscribe